ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒ

သက္ေရာက္သည့္ေန႔စြဲ - ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၉

McKinsey & Company ႏွင့္ ယင္း၏ လက္ခြဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္မ်ား (စုေပါင္း၍ “McKinsey”၊ “ကြ်ႏ္ုပ္” သိုု႔မဟုုတ္ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔” ေခၚဆို) သည္ သင့္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမွာ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ကို နားလည္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈကို ေလးစားရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကတိျပဳထားပါသည္။ဤ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူ၀ါဒတြင္ McKinsey ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဥပမာ ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္၊ ၀ဘ္ဆိုက္ေပၚ၊ အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွွင့္၊ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူ၀ါဒ (စုေပါင္း၍၊ “ဆိုက္မ်ား”)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ားစသည့္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အြန္လိုင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ မူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသံုးျပဳရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုၾကည့္ေပးပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စုေဆာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ McKinsey မွကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည္။အသံုးျပဳသူ၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ဖန္တီးၿပီး McKinsey အလုပ္ေခၚယူမႈေပၚတယ္ (McKinsey Recruitment Portal) မွတဆင့္စာရင္းသြင္းေသာအခါသို႔မဟုတ္အလုပ္ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ McKinsey သတင္းလႊာမ်ားႏွင့္သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္စာရင္းသြင္းေသာအခါ၊ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏၀န္ထမ္းေဟာင္းစင္တာ၀ဘ္ဆိုက္ (Alumni Center Website) မွတဆင့္၀န္ထမ္းေဟာင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာအခါ၊အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္စာရင္းေပးေသာအခါႏွင့္/သို႔မဟုတ္ (ေၾကျငာစာဘုတ္မ်ား၊ေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္မ်ားႏွင့္စစ္တမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) အမ်ားျမင္ေအာင္တင္သည့္ေနရာတြင္ပါ၀င္ေသာအခါမ်ားတြင္ဆိုက္၏အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌ McKinsey မွပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ရယူပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳေသာစက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းအလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္အိုင္ပီလိပ္စာ၊စက္ပစၥည္းကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာ တုိ႔အျပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္မ်ားေပၚရွိကြတ္ကီးမ်ား၊၀ဘ္အခ်က္ျပမ်ား (web beacons)၊အစက္အေျပာက္မ်ား (pixels)၊ရွင္းလင္းေသာ gif ဖိုင္မ်ား (clear gifs) ႏွင့္အျခားအလားတူနည္းပညာမ်ား (စုေပါင္း၍ “ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ား” ဟုေခၚဆို) မွတဆင့္ရယူထားေသာရွာေဖြအသံုးျပဳမႈအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။သင္သည္ဆိုက္တြင္မည္သည္ကိုရွာေဖြၿပီး ၾကည့္႐ွဳသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာဆိုက္မ်ားအားသင္အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္သင္ေပးထားေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္မဆိုတြဲဖက္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ McKinsey မွ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းစုသူမ်ားအားျဖင့္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္အား သင့္ဆီမွ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပါင္းစပ္ေကာင္း ေပါင္းစပ္လုိက္ပါမည္ (ဥပမာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးတြင္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားအား ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရ လိမ္လည္မႈမ်ား၏ ပံုစံကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လက္လီေဈးေလာကတြင္ ေျခရာထူထပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)။ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းက သင့္အား McKinsey ၏ သတင္းအခ်က္အလက္အသံုးျပဳမႈကို ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားမႈရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အခ်က္အလက္အသံုးျပဳပံု

McKinsey သည္သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္အားသင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊သတင္းအခ်က္အလက္၊ကြန္ဖရင့္ႏွင့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္သင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ဆုိက္မ်ားေပၚတြင္သင္ၾကည့္ရွဳသည့္သို႔မဟုတ္ရရွိသည့္အရာမ်ားကိုမိမိစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးျခင္း၊သတင္းလႊာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္သင့္အားအသိေပးျခင္း၊အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားမွတဆင့္အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊အလုပ္ေလ်ွာက္သူမ်ားအားစိစစ္သံုးသပ္ျခင္း၊ဆိုက္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈအားခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း၊တည္းျဖတ္သူထံပို႔ေသာသင့္စာမ်ားကိုထုတ္ေ၀ျခင္းသို႔မဟုတ္ကြန္မန္႔ေပးျခင္း၊လိမ္လည္မႈအားကာကြယ္ျခင္း၊McKinsey ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားအားျဖည့္ျခင္း၊သင္အစျပဳမည့္သို႔မဟုတ္ေတာင္းဆိုမည့္အျခားအရာမ်ားအားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္းတို႔အတြက္အသုံးျပဳပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရျခင္းမွာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ဥပမာကၽြႏ္ုပ္တုို႔၏စံထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာအခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပံ့ပိုးရန္သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကသင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္သင္ႏွင့္အသက္ဆိုင္ဆံုးျဖစ္မည့္ရံုးကိစၥမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုကမ္းလွမ္းရန္ျဖစ္သည္။သင့္ကိုယ္ေရးကိုတာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖိုင္တြဲ၍သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီးသင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳပါမည္။

၀ဘ္ beacons မ်ားအပါအ၀င္McKinsey သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ယင္းတုိ႔အားသင့္အသံုးျပဳပံုအေၾကာင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုရယူရန္အတြက္မူလႏွင့္ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။McKinsey ႏွင့္၄င္း၏၀န္ေဆာင္ေပးသူမ်ားကသင္ဖြင့္လုိက္ေသာသို႔မဟုတ္ကလစ္ခ္လုပ္လုိက္ေသာကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သင့္ထံပို႔လုိက္ေသာဗဟုသုတ၊သုေတသနသို႔မဟုတ္ျဖစ္ရပ္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ယူထားေကာင္းထားႏိုင္ပါသည္။ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒတြင္ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္အျခားေျခရာခံျခင္းနည္းပညာမ်ားအတြက္လည္းသက္ဆိုင္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကြတ္ကီးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္မ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကြတ္ကီးမူဝါဒ တြင္ ၾကည့္ေပးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားသည္သင့္အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈတေလွ်ာက္ႏွင့္တတိယအဖြဲ႔အစည္း၀ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔မဟုတ္အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုမရယူပါ။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒတာ စုေဆာင္းမႈကို မေျပာင္းလဲဘဲ ၀ဘ္ဘေရာက္ဆာမွထုတ္လႊတ္ေသာ “do not track” ႏွင့္အညီ တုံ႔ျပန္ပါသည္။

မိုဘိုင္းလ္ကိရိယာမ်ားမွရရွိေသာအခ်က္အလက္အသံုးျပဳပံု

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး McKinsey သည္မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းမ်ား၏ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္၊အသံုးျပဳမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္အသံုးျပဳသူလုပ္ေဆာင္မႈကိုသံုးသပ္ရန္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ McKinsey သည္အသံုးျပဳေသာစက္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား၊ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အက္ပ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားေသာအျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းမ်ားမွစုေပါင္းထားေသာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ရွာေဖြမႈပံုစံအခ်ိဳ႕အတြက္သတင္းပို႔မႈမ်ားကိုရရွိပါသည္။ McKinsey သည္မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းအတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိဳ႕ေသာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာတင္ျပမႈကိုလည္းရရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ McKinsey Insights အက္ပ္သည္သင့္အတြက္သီးျခားျဖစ္ေသာအႀကံေပးခ်က္မ်ားစုစည္းမႈ (“သင့္အတြက္ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ား” ဟုေခၚေသာ) ကိုျပၿပီးသင္စိတ္ဝင္စားေလာက္ေသာ McKinsey အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုညႊန္ေပးပါသည္။အႀကံေပးခ်က္မ်ားသည္

Insights အက္ပ္ထဲတြင္သင္ၾကည့္ရွဳထားသည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။အက္ပ္မွထုတ္ေပးသည့္အသံုးျပဳသူကိုထူးျခားစြာခြဲျခားသိရွိႏိုင္မႈသည္သင့္အက္ပ္အေတြ႕အႀကံဳကိုသီးျခားျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစသည့္အျပင္အက္ပ္အတြင္းသင္ဖတ္႐ွဳခဲ့ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္သင္၏ၾကည့္ရွဳမွႈမ်ားႏွင့္ႏွစ္သက္မႈမ်ားအားအျခားသံုးစြဲသူမ်ားသို႔မဟုတ္မည္သည့္ျပင္ပတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (McKinsey ၏လက္ခြဲမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္မဟုတ္ေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕မ်ားကိုဆိုလိုသည္) ႏွင့္မွ်ေဝမွ်ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တရားေရးရာအေျခခံ

အထက္ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ေအာက္ပါတို႔အေပၚတြင္အေျခခံသည္-

 • McKinsey အားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏တရားေရးရာအက်ိဳးမ်ား၊ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားေပးျခင္းအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း-
 • သင့္သေဘာတူညီမႈဥပမာအသံုးျပဳသူကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ဖန္တီးျခင္း၊သို႔မဟုတ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သတင္းလႊာမ်ားသို႔မဟုတ္ႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားအားမွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊သို႔မဟုတ္၀ဘ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကိုပံ့ပိုးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ဥပမာနားလည္ျခင္းႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏၀ဘ္ဆိုက္ေပၚမွာသင္၏အသံုးျပဳမႈအေတြ႔အႀကံဳအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း-
 • အခ်ိဳ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုတရားဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥသို႔မဟုတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းတာ၀န္မ်ားအတြက္လိုအပ္လာျခင္းစသည့္ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားကိုလုိက္နာျခင္းအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအေျခခံပါသည္။

အခ်က္အလက္လက္ခံသူမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ McKinsey ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဆိုက္မ်ားမွရရိွေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်သင္၏ႏိုင္ငံတြင္ရရိွေသာအခြင့္အေရးထက္နည္းေသာေဒသခံဥပေဒမ်ားရိွသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာတြင္ရိွေသာ McKinsey ၏လက္ခြဲမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္မ်ား ႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိယင္းတို႔၏ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ကမာၻတလႊားရွိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းရွိႏုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ဆိုက္မ်ားကိုကမာၻအႏွံ႔တြင္ရိွေသာ McKinsey ႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၾကည့္ရွဳသိမ္းဆည္းႏိုင္ပါသည္။ဥပေဒအရလိုအပ္ပါက သင္ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံမဟုတ္သည့္အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားလြႊဲေျပာင္းမႈအပါအ၀င္သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို McKinsey ကမာၻတ၀ွမ္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ McKinsey လက္ခြဲမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္မ်ားကကိုင္တြယ္ရာတြင္သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားလံုေလာက္ေသာကာကြယ္မႈရွိေစရန္ဒီဇိုင္းလုပ္ထားေသာဥပေဒေရးရာယႏၲရားကိုထားရွိသည္။ဥေရာပသမဂၢ၏သတ္မွတ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာအပိုဒ္ငယ္မ်ား (EU's Standard Contractual Clauses) ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ဤဥပေဒေရးရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပိုမိုသိလိုပါကဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈအသိေပးခ်က္အဆုံးတြင္ပါဝင္သည့္လိပ္စာကိုဆက္သြယ္ေပးပါ။မည္သည့္ဆိုက္ကိုမဆိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ယင္းတုိ႔တြင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ယင္းကဲ့သို႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ထိုအခ်က္အလက္ကိုသိမ္းဆည္းထားရန္ကိုကိုယ္တိုင္သေဘာတူျပီးျဖစ္ပါသည္။

McKinsey သည္ေအာက္ပါတို႔မွလြဲ၍တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရာ ခြင့္ျပဳထားေသာ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုယင္းတုိ႔ထံတမင္ရည္ရြယ္၍ဖြင့္ဟျခင္းသို႔မဟုတ္လႊဲေျပာင္းျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ (ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲသို႔မဟုတ္မေတာ္တဆဖြင့္ဟမိျခင္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာအဆင့္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္)။ McKinsey သည္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္တင္းၾကပ္စြာအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ McKinsey ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ဆုိက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ McKinsey က ပံ့ပိုးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သေဘာတူညီမႈမ်ားအတိုင္း McKinsey ကသင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္လွမ္းမွီမႈေပးႏိုင္ပါသည္။ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းကသင့္ကုိယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ရာတြင္ကို္ယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္သည္မ်ား၊ သင့္ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္၏ တည္ၾကည္မႈ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာပတ္သက္မႈမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ဥပမာအားျဖင့္အလုပ္ေခၚမႈကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စစ္တမ္းမ်ားသို႔မဟုတ္ေမးခြန္းမ်ားကိုစိစစ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားသို႔မဟုတ္သင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းအားသင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဝမွ်ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္သင့္အခ်က္အလက္ကိုဖြင့္ဟျပႏိုင္မည့္အခ်ိန္မွာ -

 • ဥပေဒသို႔မဟုတ္ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈအရလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါက
 • ဥပေဒစိုးမိုးေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔
 • ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈသို႔မဟုတ္ေငြေၾကးဆံုးရံွဳးမႈကိုကာကြယ္ရန္သို႔မဟုတ္သံသယရိွဖြယ္ေကာင္းေသာသို႔မဟုတ္အမွန္တကယ္တရားမဝင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနမႈတြင္ဖြင့္ဟျခင္းသည္လိုအပ္သည္ဟုယံုၾကည္ေသာအခါတြင္
 • အကယ္၍လူတစ္ဦး၏အေရးပါေသာအက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ဖြင့္ဟရန္လိုအပ္ပါက
 • ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသံုးျပဳမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေစရန္
 • ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္
 • McKinsey၊ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လက္ခြဲမ်ား၊စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္စီးပြားေရးတြဲဖက္လုပ္သူမ်ားအားလိမ္ညာမႈကိုကာကြယ္ရန္
 • စိစစ္မႈမ်ား၊လိုက္နာမႈမ်ားႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအားေပးရန္သို႔မဟုတ္
 • မည္သည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအားလံုးကိုမဆိုလိုက္နာရန္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကကိုင္တြယ္ရာတြင္ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈအသိေပးခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိၿပီးသင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈ၊ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ဒီဇိုင္းလုပ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။အသံုးျပဳသူမ်ားဖိုရမ္

သင္သည္သတင္းမ်ားကိုအမ်ားသို႔ဖြင့္ခ်သည့္အခါသတိထားရမည္မွာထိုသတင္းမ်ားအား တျခားသူမ်ားမွကူးယူကာယူသံုးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ McKinsey သည္အျခားေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္အျခားေသာ၀ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ဖိုရမ္မ်ားေပၚတြင္အမ်ားသို႔ဖြင့္ခ်ေသာသတင္းမ်ားကိုကူးယူအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကိုတာ၀န္မယူပါ။

တတိယအဖြဲ႕အစည္းဆိုက္မ်ားသို႔လင့္ခ္

McKinsey သည္တတိယအဖြဲ႔အစည္း၀ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔လင့္ခ္မ်ားေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသံုးျပဳသူမ်ားထံသို႔၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္အခ်က္အလက္ေပးျခင္းတို႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ယင္းလင့္ခ္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါကဆိုက္မ်ားမွထြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုလင့္ခ္မ်ားတြင္တတိယအဖြဲ႔အစည္း၊တတိယအဖြဲ႕အစည္း၀ဘ္ဆိုက္သို႔မဟုတ္ယင္းတြင္ပါရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား McKinsey မွေထာက္ခံျခင္း၊အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ညႊန္းဆိုျခင္းမရွိသလိုယင္းတုိ႔အားသင္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ McKinsey မွတာ၀န္ယူျခင္း၊တာ၀န္ခံျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ယင္းအသံုးျပဳမႈသည္ယင္းဆိုက္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအသံုးျပဳမႈစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒမ်ားအရျဖစ္ပါသည္။

လူထုဆက္သြယ္ျခင္း

ဆိုက္မ်ားသည္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္းသင္၏ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မ်ားျဖစ္ေသာ Twitter၊ LinkedIn၊ Facebook ႏွင့္ YouTube တို႔ျဖင့္ McKinsey အားပူးတြဲထားၿပီး၀င္ေရာက္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ထိုဆိုက္မ်ားသည္သတ္မွတ္ထားေသာလူမႈကြန္ယက္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ McKinsey အေကာင့္ကိုဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

သင္၏လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္ႏွင့္ McKinsey အေကာင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္သို႔မဟုတ္သင္၏လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳ၍

McKinsey အေကာင့္ကိုဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ထိုလူမႈကြန္ယက္အေကာင့္ရွိသင္၏အမ်ားသို႔ျပထားေသာပရိုဖိုင္တြင္ရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။သင္၏အမ်ားသို႔ျပထားေသာပရိုဖိုင္တြင္ရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္သင္၏ခ်ိန္ညႇိထားမႈေပၚတြင္မူတည္၍ကြဲလြဲႏိုင္ေသာ္လည္းသင္၏အီးေမးလ္လိပ္စာ၊အမည္မွန္၊ပရိုဖိုင္ရုပ္ပံု၊လိင္ႏွင့္တည္ေနရာတို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။သင္၏လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္မွကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုထိုလူမႈကြန္ယက္၏အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒတို႔ႏွင့္အညီအသံုးျပဳပါသည္။ McKinsey ႏွင့္အျခားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအပလီေကးရွင္းမ်ားအားမည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ်ေ၀မည္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္မ်ားအားအသံုးျပဳေသာသင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္သင့္အေကာင့္တြင္မွ်ေ၀မည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္သင့္လူမႈကြန္ရက္အေကာင့္ရွိကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈဆက္တင္သို႔သြားေပးပါ။

ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းကိုဖယ္ရွားလိုပါကဆိုရွယ္ကြန္ရက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဆိုရွယ္မီဒီယာသို႔သြားပါ။

လံုၿခံဳေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊အလြဲသံုးျခင္း၊ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔မဟုတ္ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔မွကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလံုၿခံဳေရး၏ ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ခံထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ခံထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ McKinsey ကအခြင့္အာဏာေပးထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳထားၿပီးယင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အေနျဖင့္ကိုင္တြယ္ရပါမည္။ယင္းသို႔ၾကိဳတင္သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္းသင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုမသက္ဆိုင္သူမ်ားကရရွိသြားႏိုင္ျခင္းမရွိဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔အာမမခံႏိုင္ပါ။

အခ်က္အလက္ဆက္လက္ထားရွိျခင္း

McKinsey သည္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းဆက္စပ္မႈကာလအတြက္လိုအပ္သလိုဆက္လက္ထားရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္တရား၀င္အခိုင္အမာဆိုျခင္း၊ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသို႔မဟုတ္စစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားကိုကူးယူျခင္းတို႔အတြက္လိုအပ္ပါကသက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား၏အခ်ိန္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ကာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိမ္းထားျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက McKinsey သည္ယင္းတုိ႔၏သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားလံုးတြင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖ်က္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါမည္။ရယူျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒပါ “သင့္အခြင့္အေရးမ်ား” က႑ကိုၾကည့္ေပးပါ။

ကေလးမ်ား

ဆိုက္မ်ားသည္၁၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားသံုးစြဲရန္ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္းသို႔မဟုတ္ညႊန္ထားျခင္းမရွိပါ။ McKinsey သည္ယင္းအသက္ထက္ငယ္ေသာမည္သူကိုမွ်တမင္တကာပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ရယူျခင္းသို႔မဟုတ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိပါ။

McKinsey အလုပ္ေခၚယူမႈေပၚတယ္ (McKinsey Recruitment Portal)/McKinsey အလုပ္ေခၚယူမႈအစီအစဥ္ (McKinsey Recruiting Program)/၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားစင္တာ၀ဘ္ဆိုက္ (Alumni Center Website)

McKinsey အလုပ္ေခၚယူမႈေပၚတယ္မွတဆင့္ McKinsey မွရာထူးမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္အလားအလာရွိေသာအလုပ္လစ္လပ္မႈသို႔မဟုတ္အျခားစိတ္၀င္စားႏိုင္သည့္အလားတူအခြင့္အေရးမ်ားကိုအသိေပးႏိုင္ရန္အတြက္ McKinsey အလုပ္ေခၚယူမႈအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္စာရင္းေပးထားျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။အလုပ္ေခၚယူေရးကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈအသိေပးခ်က္တြင္အလုပ္ေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရရွိေသာပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို McKinsey ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လက္ခြဲမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္မ်ားမွမည္သို႔ကိုင္တြယ္၊ကာကြယ္သည္ကိုပိုမို၍အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါသည္။

သင္သည္ McKinsey ၀န္ထမ္းေဟာင္းျဖစ္ပါကကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏၀န္ထမ္းေဟာင္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ရန္ႏွင့္၀န္ထမ္းေဟာင္းစင္တာ၀ဘ္ဆိုက္သို႔၀င္ခြင့္ရန္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။၀န္ထမ္းေဟာင္းစင္တာ၀ဘ္ဆိုက္သို႔

McKinsey ၏လက္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားသာ၀င္ခြင့္ရွိၿပီးသက္ဆိုင္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၀န္ထမ္းေဟာင္းစင္တာ၀ဘ္ဆိုက္ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင္၏အခြင့္အေရးမ်ား

ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္အခါ၊သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းသို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္မ်ားပယ္ဖ်က္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္သင့္တြင္ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေကာက္ယူထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏မိတၱဴကိုေတာင္းခံပိုင္ခြင့္သင့္တြင္ရိွႏိုင္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳေနသည္ကိုရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

အကယ္၍သင္သည္သင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔ေကာက္ယူထားေသာကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကိုရယူျခင္း၊သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္အမွားျပင္ဆင္ျခင္းတို႔လုပ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈကိုျပဳလုပ္လိုပါကသို႔မဟုတ္သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္သည္ကိုေဆြးေႏြးလိုပါကေက်းဇူးျပဳ၍ datasubjectrights@mckinsey.comသို႔ဆက္သြယ္ပါ။သင္၏ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိုကူညီကာကြယ္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားၾကည့္ရႈခြင့္ကိုမေပးမီတြင္သင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကိုသင့္ေလ်ာ္ေသာအဆင့္မ်ားျဖင့္စိစစ္သြားပါမည္။ရွိေနႏိုင္ေသာသက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီသင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုအလ်င္အျမန္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊လိုက္နာျခင္းသို႔မဟုတ္တုံ့ျပန္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ရန္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔့လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။အေျခအေနမ်ားႏွင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားၾကည့္ရႈခြင့္မျပဳျခင္းသို႔မဟုတ္သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုအျပည့္အ၀လိုက္ေလ်ာျခင္းမ်ဳိးခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ဥပမာ- သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္အျခားသူတဦးတေယာက္မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးလိုက္သကဲ့သို့ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္း။သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကခြင့္ျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့္အခေၾကးေငြကိုေတာင္းခံရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္အဖြဲ႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရသင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္မခိုင္လံုေၾကာင္း၊လြန္ကဲေၾကာင္းသို႔မဟုတ္တနည္းအားျဖင့္သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုျငင္းပယ္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သင္သည္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္ ေပးပို႔ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

သင္သည္စာပို႔စာရင္းမ်ားသို႔မဟုတ္မည္သည့္ဆိုက္မ်ားရွိမည္သည့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုမဆိုပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္ကိုသင္ေပးထားေသာ၊မွာယူထားေသာသို႔မဟုတ္စာရင္းသြင္းထားေသာဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာသို႔သြား၍လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလုပ္ပါ။သုိ႔မဟုတ္ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒ၏ေအာက္ေျခတြင္ပါရွိေသာလိပ္စာအတိုင္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားဆက္သြယ္ပါ။

သတင္းစာလႊာမ်ားရယူျခင္းမွပယ္ဖ်က္ရန္

အကယ္၍သင္သည္ McKinsey သတင္းစာလႊာမ်ားသို႔မဟုတ္ႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားကိုမွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားပါက၊

McKinsey မွဆန္းစစ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ဖိတ္ၾကားမႈအားလက္ခံရရွိႏိုင္ပါသည္။ထိုအခါသင့္အေနႏွင့္ထိုကဲ့သိုအီးေမးလ္မ်ား၊ဆက္သြယ္မႈမ်ားအားေနာက္ထပ္မရရွိလုိေတာ့ပါက mckinsey.com ရွိသင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ခ်ိန္ညွိသည့္ေနရာတြင္ၾကည့္ရွဴၿပီးဆိုက္တြင္ျပသထားသည့္လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူၿပီးသင္လုပ္ထားသည့္စာလႊာရယူျခင္းသို႔မဟုတ္မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားျခင္းအားပယ္ဖ်က္ျခင္းသို႔မဟုတ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာunsubscribes@mckinsey.comတြင္စာလႊာရယူရန္စာရင္းပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ကယ္လီဖိုးနီးယားကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈအခြင့္အေရးမ်ား

ကယ္လီဖိုးနီးယားတရားမဥပေဒပုဒ္မ၁၇၉၈.၈၃(ဂ) (၂) အရ McKinsey သည္သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ေစ်းကြက္ရွာေဖြရန္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မမွ်ေ၀ပါ။

သင္သည္ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ေနထိုင္ေသာအသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ၿပီးဤကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒကိုေဖာ္ျပထားေသာမည္သည့္ဆိုက္တြင္မဆိုမွတ္ပံုတင္ထားေသာအသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက

California Business and Professions ဥပေဒပုဒ္မ၂၂၅၈၁အရအမ်ားသိေအာင္သင္တင္ထားခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာသို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ေတာင္းဆိုရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ထိုသို႔ေသာေတာင္းဆိုမႈကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ယင္းအေၾကာင္းအရာသို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္၏အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူအီးေမးလ္တစ္ေစာင္အားprivacy@mckinsey.comသို႔ ေပးပို႔ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္သင္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာအရာႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္အားအျပည့္အ၀ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္မေသခ်ာပါ။ဖယ္ရွားရန္ေတာင္းဆိုေသာ္လည္းဥပေဒအရမလိုအပ္ေသာသို႔မဟုတ္မရႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။

သေဘာတူျခင္း။ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒအေပၚအေျပာင္းအလဲမ်ား

ဆိုက္မ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒႏွင့္ဆိုက္မ်ားႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုေဖာ္ျပထားသည့္ပံုစံအတိုင္း သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုရယူရန္၊သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းထားရန္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ဤကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒကိုအပ္ဒိတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါမည္သည့္အေျပာင္းအလဲကိုမဆိုသင့္အားသတိေပးသြားပါမည္။အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ယခင္ကရယူထားၿပီးျဖစ္ေသာသင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္အခြင့္အေရးကိုတိုးျမင့္ေစသည့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားအားဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒတြင္ျပဳလုပ္ပါကသင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာအီးေမးလ္လိပ္စာသို႔အီးေမးလ္ေပးပို႔၍သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းသို႔မဟုတ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိသာထင္ရွားစြာတင္ထားျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ

ဤကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါကကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားဆက္သြယ္ရန္မွာ -

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com