Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji McKinsey & Company

Privacy policyData wejścia w życie: 15 lutego 2021 r.

Spółka McKinsey & Company Inc. oraz jej jednostki zależne i stowarzyszone („McKinsey” lub „my”) rozumieją wagę kwestii związanych z ochroną prywatności. Jednostki zależne i stowarzyszone McKinsey mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach pełnienia funkcji administratorów danych. Państwa prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak ochrona Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości. Niniejsze Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji („Zasady ochrony prywatności”) opisują sposób, w jaki posługujemy się Państwa danymi osobowymi i chronimy je w ramach procesów i programów rekrutacyjnych spółki McKinsey.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych kandydatów na stanowiska pracy, potencjalnych kandydatów do zatrudnienia lub nawiązania relacji partnerstwa oraz uczestników naszych programów i wydarzeń rekrutacyjnych. Takie dane osobowe są przesyłane bezpośrednio do McKinsey w ramach procesu ubiegania się o stanowisko przez Internet oraz komunikacji uzupełniającej lub za pośrednictwem alternatywnych kanałów (np. za pośrednictwem profesjonalnych agencji rekrutacyjnych). McKinsey może również zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku przeprowadzania analizy due diligence związanej z potencjalnym przejęciem korporacyjnym Państwa obecnego pracodawcy (np. jeśli są Państwo członkiem zespołu kierownictwa wyższego szczebla przejmowanej spółki). Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania wobec danych naszych pracowników, kontrahentów i klientów, ani innych danych osobowych zbieranych przez spółkę McKinsey w innych celach.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, o ile takie przetwarzanie nie będzie stało w sprzeczności ze stosownymi przepisami prawa; wówczas przepisy prawa będą miały charakter nadrzędny.

Osoba, która przekazuje nam swoje dane osobowe, tym samym potwierdza, że:

 • przeczytała i zrozumiała Zasady ochrony prywatności i wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w sposób tu opisany;
 • jej dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane na całym świecie, w tym w krajach, w których może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w jej kraju, do celów i przy użyciu metod opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności;
 • nie jest zobowiązana do przekazania nam żadnej z wymaganych informacji, jednak nieprzekazanie ich może skutkować niemożnością kontynuowania procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które ta osoba kandyduje;
 • wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem osoby, która je podała oraz nie pominęła ona w sposób świadomy żadnych informacji o niekorzystnym charakterze. Podanie nieprawidłowych informacji może uniemożliwić zatrudnienie danej osoby;
 • niniejsze Zasady ochrony prywatności nie stanowią części umowy o pracę przedstawianej kandydatom przez McKinsey.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy daną osobę, oraz sposoby ich przetwarzania zależą od wymogów obowiązujących w kraju, w którym realizowana będzie funkcja będąca przedmiotem rekrutacji, a nie kraju zamieszkania kandydata. W przypadku zgłaszania kandydatur do większej liczby miejsc lub na stanowisko dostępne w więcej niż jednym kraju, rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy, oraz sposoby ich przetwarzania będą zależeć od wymogów obowiązujących we wszystkich krajach, w których stanowisko to się znajduje.

Zwykle zbieramy dane osobowe bezpośrednio od kandydatów w procesie rekrutacji; są to: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, zdjęcia i nagrania wideo, dane dotyczące edukacji i historii zatrudnienia, osiągnięcia, dokumenty tożsamości a także wyniki egzaminów. Jeśli przedstawimy Państwu ofertę, możemy następnie przeprowadzić proces weryfikacji danych oraz zebrać dane związane z przestępstwami i postępowaniami karnymi w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Zbieramy również podobne dotyczące Państwa dane osobowe od osób trzecich, między innymi profesjonalnych agencji rekrutacyjnych, osób udzielających Państwu referencji, byłych pracodawców, pracowników McKinsey, którzy odbywali z Państwem rozmowy lub którzy zarekomendowali Państwa kandydaturę oraz od podmiotów sprawdzających przeszłość zawodową w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa. Możemy również zbierać Państwa dane osobowe za pośrednictwem Internetu w zakresie, w jakim zdecydowali się Państwo się upublicznić takie dane. Możemy na przykład znaleźć Państwa profil w witrynach społecznościowych dla profesjonalistów (takich jak LinkedIn) i skontaktować się z Państwem w kwestii odpowiednich dla Państwa stanowisk.

Wrażliwe dane osobowe stanowią podzbiór danych osobowych obejmujący przynależność etniczną, stan zdrowia, członkostwo w związkach zawodowych, poglądy filozoficzne, orientację seksualną oraz inne kategorie w zakresie przewidzianym przez prawo. Możemy zbierać wrażliwe dane osobowe dotyczące kandydata w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa (np. amerykańskie przepisy dotyczące równych szans) celem wspierania naszych wysiłków na rzecz stworzenia środowiska pracy opartego na integracji i różnorodności. Możemy również zbierać wrażliwe dane osobowe w zakresie, w jakim kandydat zdecyduje się dobrowolne je ujawnić podczas procesu rekrutacji bez wniosku o nie z naszej strony.

Wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe do prawnie uzasadnionych celów związanych z kadrami i działalnością biznesową, w tym:

 • do identyfikacji i oceny potencjalnych kandydatów do zatrudnienia obecnie lub na stanowiska, które mogą być dostępne w przyszłości;
 • do prowadzenia dokumentacji związanej z rekrutacją i zatrudnianiem;
 • do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi;
 • do rozwijania naszych programów i praktyk dotyczących różnorodności i integracji;
 • do przeprowadzania weryfikacji danych dotyczących karalności w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa oraz w przypadku przedstawienia Państwu przez nas oferty;
 • w celu ochrony naszych praw w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa;
 • w sytuacjach wyjątkowych, gdy może być zagrożone zdrowie lub bezpieczeństwo jednej lub większej liczby osób.

Możemy także wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z realizacją celów analitycznych spółki McKinsey, w tym w formie zagregowanej/zanonimizowanej, w celu usprawnienia naszych procedur związanych z rekrutacją i zatrudnianiem oraz zwiększenia naszej zdolności do przyciągania odpowiednich kandydatów.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celach określonych powyżej odbywa się w oparciu o następujące podstawy:

 • częściowo w oparciu o realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych związanych z oceną Państwa zgłoszenia i zarządzaniem naszymi relacjami z Państwem, zagwarantowaniem, że zatrudniamy odpowiednich pracowników oraz – w bardziej ogólnym zakresie – ocenianiem i utrzymywaniem skuteczności naszego procesu rekrutacji;
 • częściowo w oparciu o realizację postanowień umownych oraz działań przedumownych związanych z potencjalnym stosunkiem pracy pomiędzy Państwem a nami;
 • częściowo w oparciu o konieczność zachowywania przez nas zgodności ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych w związku z wypełnianiem naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych;
 • częściowo w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, jeżeli zaoferujemy Państwu możliwość udziału w naszych opcjonalnych programach rekrutacyjnych lub jeżeli zbierzemy wrażliwe dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa.

Weryfikacja danych

Jeśli przedstawimy Państwu ofertę, możemy przeprowadzić weryfikację Państwa danych lub poinstruować osobę trzecią, aby zrobiła to w naszym imieniu. Weryfikacja danych zostanie przeprowadzana wyłącznie wtedy, gdy będzie to dozwolone przez przepisy prawa obowiązujące w lokalizacji, w której pełnione będą obowiązki związane ze stanowiskiem, oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do zaoferowanego Państwu stanowiska. Weryfikacja danych będzie obejmować dane dotyczące karalności wyłącznie w zakresie dozwolonym prawnie w danej jurysdykcji. Podstawą prawną przeprowadzanej przez nas weryfikacji danych jest konieczność wykonania działań przedumownych związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Jeśli w związku z Państwa zgłoszeniem wymagane będzie przeprowadzenie weryfikacji danych, może skontaktować się z Państwem zewnętrzny usługodawca świadczący usługi weryfikacji danych w celu uzyskania zgody na udostępnienie Państwa danych. W takim przypadku otrzymają Państwo również dalsze informacje na temat tego procesu oraz tego, jakie dane osobowe mogą być nim objęte.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych za granicę

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć osoby prowadzące rekrutację i rozmowy o pracę pracujące w kraju właściwym dla stanowiska, na którym chcą Państwo zostać zatrudnieni, jak również w innych krajach w ramach światowej organizacji McKinsey. Osoby wykonujące funkcje administracyjne i personel IT w ramach McKinsey również mogą otrzymywać ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. W niektórych krajach na mocy miejscowych przepisów prawa może Państwu przysługiwać mniej praw niż w kraju Państwa zamieszkania, jednak stosujemy wymagane prawem mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, gdy są one przetwarzane przez jednostki zależne i stowarzyszone McKinsey w ramach światowej organizacji McKinsey oraz przez usługodawców McKinsey, w tym mechanizmy dotyczące przekazywania Państwa danych osobowych do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania.

Korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych w zakresie systemu oprogramowania rekrutacyjnego. Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe innym usługodawcom zewnętrznym, jeśli wspierają nas oni w zakresie identyfikacji oraz naboru kandydatów, przeprowadzania i oceny weryfikacji kandydatów/testów poprzedzających zatrudnienie oraz doskonalenia naszych praktyk rekrutacyjnych.

Stosujemy procesy mające na celu wsparcie nas w zagwarantowaniu, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych odbywa się zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i przy zapewnieniu ochrony poufności, dostępności i integralności Państwa danych osobowych w sposób zgodny ze stosownymi przepisami prawa. W przypadku gdy jest to wymagane przez prawo, wdrożyliśmy wymagane obowiązującymi przepisami prawa dodatkowe mechanizmy prawne mające na celu wsparcie nas w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych w innym kraju. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wspomnianych mechanizmów prawnych, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne UE, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym na końcu Zasad ochrony prywatności.

Ponadto możemy ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe przy okazji reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji lub innego przeniesienia czy innej formy zbycia całości bądź dowolnej części przedsiębiorstwa.

Zautomatyzowane sortowanie zgłoszeń

W niektórych jurysdykcjach możemy wykorzystywać analizę danych i algorytmy, które ułatwiają nam przeanalizowanie dużej ilości danych dotyczących kandydatów i zgłoszeń, które otrzymujemy. Algorytmy te pomagają nam określić priorytety procesu weryfikacji zgłoszeń i posortować kandydatów na podstawie cech, które sugerują posiadanie przez danego kandydata mocnych stron i możliwości niezbędnych do pełnienia danej funkcji. Algorytmy te zostały opracowane w taki sposób, by analizować dane ze zgłoszenia kandydata i porównywać je z naszymi danymi historycznymi dotyczącymi kandydatów zatrudnionych i odrzuconych w przeszłości.

Takie zautomatyzowane wyniki zawsze są rozpatrywane wraz z oceną dokonaną przez człowieka, ale nigdy jej nie zastępują. Oceniamy każdego kandydata na podstawie jego własnych zalet. Niektóre funkcje i stanowiska mogą wymagać spełnienia określonych wymogów lub posiadania określonych umiejętności (na przykład płynności w konkretnym języku, konkretnych kwalifikacji zawodowych lub certyfikatów bądź określonej długości stażu na podobnym stanowisku). Zgłoszenia, które nie będą spełniać takich wymagań, mogą zostać automatycznie odrzucone.

Archiwizacja danych

Jeśli przyjmą Państwo naszą propozycję zatrudnienia, wszelkie stosowne dane osobowe zebrane podczas okresu poprzedzającego zatrudnienie staną się częścią Państwa akt osobowych i zostaną zatrzymane zgodnie ze szczegółowymi wymogami obowiązującymi dla danego kraju oraz zasadami ochrony prywatności mającymi zastosowanie do pracowników McKinsey, które zostaną Państwu przekazane w trakcie procesu wdrażania.

Nawet jeśli nie zatrudnimy Państwa, możemy w dalszym ciągu przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe przez określony okres (który może różnić się w zależności od kraju) w celach zarządzania systemem, brania Państwa pod uwagę przy ewentualnych kolejnych rekrutacjach i prowadzaniu wyszukiwań. Następnie zachowujemy minimalny zakres danych osobowych, aby rejestrować nasze działania rekrutacyjne.

Możemy chcieć pozostać z Państwem w kontakcie i rozważyć Państwa zgłoszenie w kontekście przyszłych możliwości zatrudnienia. W takim wypadku poprosimy o zgodę na włączenie Państwa do jednego z naszych programów rekrutacyjnych, dających możliwość otrzymywania dalszych informacji i pozostawania w kontakcie z McKinsey przed oficjalnym złożeniem przez Państwa podania o pracę lub po jego złożeniu. Uczestnictwo w tych programach jest całkowicie dobrowolne.

Jeśli dołączą Państwo do programu przechowywania danych rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony dla takiego programu, ale jeśli w dowolnym momencie zechcą się Państwo z niego wycofać, prosimy o kontakt pod adresem keep-in-touch@mckinsey.com. Kandydatów na terenie Niemiec prosimy o kontakt pod adresem karriere@mckinsey.com.

Bezpieczeństwo

Stosujemy ogólnie przyjęte normy zabezpieczeń technicznych i operacyjnych w celu ochrony danych osobowych.. Wyłącznie upoważniony personel McKinsey i naszych usługodawców zewnętrznych jest uprawniony do uzyskiwania dostępu do danych osobowych, i od takich pracowników oraz usługodawców zewnętrznych wymaga się traktowania informacji jako poufnych. Pomimo zastosowania tych środków nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że do Państwa danych osobowych nie uzyskają dostępu osoby nieupoważnione.

Przysługujące Państwu prawa

Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych w związku z celami ich gromadzenia i wykorzystania. Ponadto wdrożyliśmy środki mające na celu wsparcie nas w zagwarantowaniu, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest zgodne z Zasadami ochrony prywatności i stosownymi przepisami prawa.

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa może przysługiwać Państwu jedno lub więcej spośród następujących praw:

 • prawo do zażądania kopii dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje;
 • prawo do zmiany lub sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli którekolwiek z przechowywanych informacji na Państwa temat są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • prawo do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest przez nas realizowane w oparciu o Państwa zgodę jako podstawę prawną przetwarzania. Prawo to może nie mieć zastosowania w przypadkach gdy istnieją inne uzasadnienia prawne do dalszego przetwarzania lub musimy zachować określone dane osobowe, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone na mocy stosownych przepisów prawa; lub
 • prawo do przekazania nam instrukcji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku śmierci.

Ponadto, jeśli jest to przewidziane stosownymi przepisami prawa, może przysługiwać Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć żądanie dostępu do zebranych przez nas na Państwa temat danych osobowych, ich przeglądania, sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, dochodzić praw w związku z Państwa danymi osobowymi lub omówić sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o wypełnienie tego formularza. Jeśli z dowolnego powodu nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tego formularza, mogą skontaktować się Państwo z nami, korzystając z informacji podanych na końcu niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia Państwa tożsamości. Podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego zbadania Państwa żądania i zastosowania się do niego lub odpowiedzenia na nie w inny sposób, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. W zależności od okoliczności i treści żądania może nie być dopuszczalne udzielenie przez nas dostępu do danych osobowych lub innego rodzaju uwzględnienie Państwa żądania; na przykład jeśli przedstawienie Państwa informacji może spowodować ujawnienie tożsamości innej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania stosownej opłaty z tytułu uwzględnienia Państwa żądania jeśli jest to dopuszczalne na mocy stosownych przepisów prawa lub do odmownego rozpatrzenia Państwa żądania, jeśli według uznania Firmy jest ono nieuzasadnione, nadmierne, lub w inny sposób niemożliwe do przyjęcia zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Narzędzia mediów społecznościowych

Nasz proces rekrutacyjny umożliwia Państwu przekazanie nam istotnych danych osobowych z wykorzystaniem informacji, które przechowują Państwo w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych (takich jak LinkedIn, Google Drive i Dropbox). Jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam swoje dane osobowe pochodzące z witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, będą one wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, czyste GIFy oraz podobne techniki własne i usługodawców zewnętrznych (zwane dalej łącznie „Plikami cookie i innymi technikami śledzenia”) do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętywania jego preferencji i śledzenia sposobu korzystania z naszych witryn internetowych. Korzystamy również z Plików cookie i innych technik śledzenia, aby kontrolować dostęp do określonych treści w naszych witrynach internetowych, chronić witryny internetowe i przetwarzać wszelkie Państwa żądania.

Niektóre z naszych działań rekrutacyjnych online są hostowane przez usługodawców zewnętrznych. W przypadku uzyskania dostępu do stron internetowych prowadzonych przez wspomnianych usługodawców zewnętrznych mogą oni umieszczać własne Pliki cookie lub inne techniki śledzenia na Państwa urządzeniu, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nas plików cookie i innych technik śledzenia z naszej Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie.

Dostępność Zasad ochrony prywatności w procesie rekrutacji w innych językach

Niniejsze Zasady ochrony prywatności są dostępne również w następujących językach:

 • arabski
 • chiński (uproszczony)
 • chiński (tradycyjny)
 • angielski
 • czeski
 • francuski (Kanada)
 • francuski (Francja)
 • koreański
 • polski
 • portugalski (Brazylia)
 • portugalski (Portugalia)
 • rosyjski
 • hiszpański (Hiszpania)
 • hiszpański (Ameryka Łacińska)

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub chęci skontaktowania się z dowolnym spośród naszych Inspektorów ochrony danych lub Zespołem ds. prywatności danych, prosimy o kontakt pod adresem:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Informacje o ewentualnych zmianach w naszych Zasadach ochrony prywatności będziemy zamieszczać na tej stronie. Aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji, prosimy regularnie sprawdzać zawartość tej strony.